Типов договор и общи условия

ФИЛИПТУР 1 ООД

С адрес на регистрация и управление: София 1000, ул. Бигла № 36;

С адрес на извършване на дейност: София 1000, бул. Стамболийски 51, ет 1

 тел: 02/989 03 92, 986 74 72,

факс: 02/986 61 42, e- mail: www.filiptour.com

Удостоверение за регистрация № 00959/28.01.2005 г, Булстат 130498999, Дан.№ BG130498999.

Банкови сметки в Алианц Банк България АД:

в лева: BG37BUIN 95611000393629; ; SWIFT : BUINBGSF

в EUR: : BG10BUIN 95611000393630; SWIFT : BUINBGSF


ТУРАГЕНТ:    .....................................................................................................................

Адрес на  регистрация и управление:...............................................................................
Адрес на  извършване на дейност:....................................................................................

Телефон: ..............................................................................................................................

Факс: ....................................................................................................................................

Е-mail: ..................................................................................................................................

Удостоверение за регистрация: .........................................................................................

Банкови сметки: ..................................................................................................................

 

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

 

Днес , ..... / ......./ ....... г.в гр.София, между ФИЛИПТУР 1 ООД, с : България, София, ул. Бигла 36, ет. 3, представлявано от Петър Георгиев Филипов – Директор, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР от една страна и ......................................наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, се сключи настоящия договор:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане организирано туристическо пътуване, съгласно условията на настоящия договор.

 

1.  

  

ЕГН:                                     Паспорт/ Лична карта №:    

издаден на:                                             валиден до:    

2.

  

ЕГН                                        Паспорт/ Лична карта №:   

издаден на:                                                    валиден до:  -

адрес:

дом.тел:                                           , сл.тел                                                           ., мобилен

Фирма:                                                  адрес

дан.№:                                          , булстат:                                                 МОЛ

 

Дестинация:

 

 

Местоположение:

Хотели

 

 

 

 

 

 

 Общ брой туристи:
възрастни... .   ...Деца / 2-12 г/..........

период на пътуванe:  

 

Вид транспорт:
Полети:

Авиокомпания:

Кораб:

трансфери:    

           

 

Екскурзии, включени в цената:

 

 

Брой нощувки:                 

База на настаняване:          

     

Вид стая:

Двойна
Стандартна

Индивидуална
Стандартна

Тройна
Стандартна

Апартамент

Медицинската застраховка е включена в пакетната цена.  

 

Допълнителни услуги:

 

 

 

 

Обща сума за всички пътуващи:

        

Маршрут на пътуването:
Начален пункт, час и място на тръгване:
Очаквано време за пристигане в крайния пункт:

Продължителност на престоя:
*ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на часовете на полетите.
** Посочените часове подлежат на промяна.

             

 

 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Обща цена на всички услуги, включени в договора.... .. . евро ;  .......... лв.

 

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

3.1. Копие от лична карта или задграничен паспорт и предплата в зависимост от заявеното пътуване:

- при резервация за Канарски острови - 350 евро (700 лв), самолетни екскурзии и почивки в Европа - 250 евро (или 500 лв)  предплата при записването, доплащане - 15 дни преди обявената дата на тръгване.
- при автобусни екскурзии - 100 евро (или 196 лв)  предплата при записването, доплащане - 15 дни преди обявената дата на тръгване.
- при круизи - предплата 50% от стойността на круиза, доплащане - 15 дни преди отпътуване / след полагане на виза.
- при почивки в Карибския басейн и други далечни дестинации – предплата 50 % от стойността на почивките, доплащане - 15 дни преди отпътуване /след полагане на виза.

В случай, че предплатата или доплащането не е извършено в горепосочените срокове, вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите на ТУРОПЕРАТОРА неустойки според условията за анулации.

* Имат се предвид работни дни

3.2.  Настаняването в хотели се извършва след 14.00 ч в деня на пристигане, а освобождаването на стаите трябва да бъде до 12 ч в деня на отпътуване.Ако за заявената от Вас дата няма места в полета, Ви предлагаме най-близката възможна дата за пътуване.

* Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по курса на БНБ за деня.

3.3. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се промени в следните случаи:

3.3.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в тои случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

3.3.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по настоящия договор, като летищни такси и др.

3.3.3. При промяна на обменния валутен курс, относим към договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуване.

4. Анулации и неустойки

4.1.  В случай на отказ от пътуването, фирмата възстановява заплатената сума при следните удръжки в зависимост от заявеното пътуване  /* Имат се предвид работни дни./ :

При самолетни екскурзии до Канарски острови и почивки в Европа:

- от датата на записване до 63 работни дни преди отпътуване: без неустойки

- от 63 рaботни дни до 15 дни преди отпътуване: 

*  350 евро за Канарски острови;

* 250 евро за самолетни ексурзии;

- от 14 до 0 дни: 100%

При автобусни екскурзии:

- до 30 дни преди обявената дата: без неустойки
- от 29 до 15 дни - 10%
- от 14 до 7 дни - 30%
- от 7 до 3 дни - 50%
- под 3 дни 100%

При круизи:

-  до 72 часа след потвърждение на резервацията - без неустойка;

- от 72 часа до 7 дни след потвърждение на резервацията - 100 евро;

- от 8 дни след потвърждение на резервацията до 31 дни преди отпътуване - 200 евро;

- 30 до 15 дни - 50%
- от 14 до 0 дни - 100%

При почивки в Карибския басейн и други далечни дестинации:

-  до 72 часа след потвърждение на резервацията - без неустойка;

- от 72 часа до 7 дни след потвърждение на резервацията - 100 евро;

- от 8 дни след потвърждение на резервацията до 31 дни преди отпътуване - 200 евро;

- 30 до 15 дни - 50%
- от 14 до 0 дни - 100%

5. Когато направи значителна промяна в някоя от съществуващите клаузи на договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 89 от Закона за туризма.

6. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят съгласно чл. 92, ал.1 от Закон за туризма, чл. 125 и чл. 126 от Закон за защита на потребителите. Рекламацията се предявява до 14 дни от откриване на несъответсвие с договореното, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент за всяко неточно изпълнение на договора, установено от него по време на пътуването и престоя. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено. Към рекламацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията си - финансови; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното; други документи, даващи възможност да се установи претенцията по основание и размер.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ  е сключил застрахователен договор съгласно чл. 97 от Закона за туризма с номер на засрахователната полица за сключена задължителна застраховка „Отговорнсост на туроператор” –  7500150000176  Групама Застраховане ЕАД

8. При несъбран минимален брой участници, ако такъв е необходим, за осъществяване на пътуването, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, най – късно до 10 дни преди датата на отпътуването, и си запазва правото да анулира пътуването, без да дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

9. Извършени плащания

Дата

Номер на фактура

Сума в лева

Курс на БНБ

 

 

 

1.95583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. При отказ на граничните служби да допуснат излизане / влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристиеското пътуване сума.

2. Ако деца под 18 г. не пътуват с двамата родители и не носят нотариално заверена декларация от родителите при отказ на граничните власти да напуснат страната, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатенита за туристическата услуга сума.

3. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негово сметка. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.

4. При дублиране на стаите от страна на хотела, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да настани ПОТРЕБИТЕЛЯ в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.

5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при форсмажорни обстоятелства.

6.При форсмажорни обстоятелства ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява суми, ако то е прието като такова от приемащата страна или превозвача, и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, когато причините за това се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ; действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за щети нанесени на транспортното средство или хотела от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Те се заплащат на място от потребителя с протокол.

9. Настоящият договор може да бъде отменен, променен и допълнен с двустранни писмени анекси в съгласие с разпоредбите на Закона за туризма.

10. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, както и останаллото действащо законодателство на Република България.

 

 

ТУРОПЕРАТОР:                   ПОТРЕБИТЕЛ:                                 ТУРАГЕНТ: